Socio-cultureel FSMB


Educatief - Infosessies
Thema- en familiewandelingen
Uitjes
Meerdaagse verblijven
Diversen
Vrije Tijd & Gezondheid in de praktijk
Praktische informatie reizen
Praktische informatie reizen


Inschrijvingen praktisch
Algemene voorwaarden


INSCHRIJVINGEN PRAKTISCHOnthaal
Elke werkdag van 9 tot 12 uur in Brussel, Zuidstraat 118 (2e verdieping) of te Leuven, Mechelsestraat 70.

Lidmaatschap
Het lidgeld voor de aansluiting tot Vrije Tijd en Gezondheid vzw bedraagt € 50,00
per academisch jaar (september - juni).
De leden van de FSMB die aansluiten tot de vzw genieten een tussenkomst van € 50,00
in het betaalde lidgeld.
Hierdoor is de aansluiting bij Vrije Tijd en Gezondheid vzw GRATIS voor de leden van de FSMB.

Vuistregel bij het inschrijven voor de reizen
Wij aanvaarden enkel schrijftelijke inschrijvingen door middel van het  inschrijvingsformulier
. De fiche moeten gedateerd en ondertekend worden. U kan ze opsturen naar Vrije Tijd en Gezondheid vzw, Mussenstraat 17-19 te 1000 Brussel ofwel doorfaxen. De betaling gebeurt na ontvangst van een schriftelijke bevestiging van het secretariaat. Als definitieve inschrijving geldt uw betaling van het voorschot.
45 dagen voor afreis moet het saldo betaald worden. Terugbetalingen gebeuren enkel om medische rednenen en op vertoon van een medisch attest, opgemaakt voor de reis.
Om te kunnen deelnemen aan een reis dient men lid te zijn van de organiserende v
oor afreis.

Hoe betalen?
Storten op het rekeningnummer: BE09 3101 3243 1257 van Vrije Tijd en Gezondheid vzw met vermedling van de reis en het aantal deelnemers.


<Terug naar boven>

 

  ALGEMENE VOORWAARDEN


Inschrijving
1. De deelnemer is ertoe gebonden het ingevulde, gedateerde en ondertekende
inschrijvingsformulier te zenden naar:
Vrije Tijd en Gezondheid vzw, Mussenstraat 17-19 te 1000 Brussel of via fax naar 02 546 14 54.
2. Het aantal beschikbare plaatsen is beperkt. De inschrijvingen worden opgenomen in volgorde van de datum van ontvangst van het inschrijvingsformulier.
3. Elke inschrijving wordt schriftelijk bevestigd. Het opsturen van de ondertekende inchrijvingsfiche maakt de inschrijving met de daartegnoverstaande betaling bindend.

Betaling
1. De reiziger is ertoe gehouden 30% van de totale reissom te voldoen als voorschot binnen 15 dagen na ontvangst van de schriftelijke bevestiging van zijn inschrijving. Bij niet-betaling van dit voorschot binnen de gestelde termijn wordt de inschrijving automatisch geannuleerd.
2. Het saldo wordt betaald ten laatste 45 dagen vóór de afreis

Annulering - verbreking door de reiziger
De reiziger dient de organisator onverwijld in kennis te brengen van de annulering en dit schrijftelijk te bevestigen. De datum van ontvangst van de schriftelijke annulering is de datum van annulering. Het annuleringsbewijs moet gedateerd zijn, voor de aanvangsdatum van de reis. Een annulering na de afreis wordt niet in aanmerking genomen. Een annuleringsverzekering wordt onderschreven bij P&V Verzekeringen c.v. De verzekering komt tussen ten bedrage van maximaal het betaalde bedrag indien
- tussen de datum van storting van het eerste vooorschot en de datum van vertrek
- de reis wordt geannuleerd ten gevolge van:   
* ziekte, ongeval of overlijden van de verzekerde, de echtgenoot, bloed- of aanverwant tot de tweede graad, de reisgezel, of de persoon die gewoonlijk samenwoont met de verzekerde
* aanzienlijk schade aan de goederen van de verzekerde of zijn reisgezel, die zijn aanwezigheid dwingend noodzakelijk maken.
In al deze gevallen dient aan de organisator een doktersattest bij medische redenen of een schriftelijk bewijsstuk bij schade overhandigd te worden. De annulering wordt aan de reiziger terugbetaald mits de verzekeringsmaatschappij het dossier goedkeurt. Het eventuele verschil tussen de totale reissom en het door de verzekeringsmaatschappij uitgekeerde bedrag is definitief ten laste van de reiziger.
Indien de reiziger het contract verbreekt buiten de voorwaarden van de annuleringsverzekering, wordt:
* bij annulering tot één maand voor het vertrek, het voorschot ingehouden
* bij annulering tussen één maand en tien dagen vóór het vertrek, 50% van de totale reissom ingehouden
* bij annulering drie dagen of minder vóór het vertek, de totale reissom ingehouden.

Bij annulering blijft een forfetair bedrag van 30
definitief verworven in hoofde van de organisator ter dekking van de gemaakte administratiekosten.

Verbreking door de organisator
De organisator behoudt zich het recht om de reis tot 21 dagen vóór afreis schriftelijk af te gelasten indien het vooropgestelde minimum aantal reizigers niet werd gehaald. Op dat moment betaalt de organisator onmiddellijk de reeds geïnde betalingen terug zonder dat de reiziger aanspraak kan maken op één of andere schadevergoeding.


Klachtenregeling
Eventuele klachten tijdens de reis moeten door de reiziger onmiddellijk gemeld worden aan de uitvoeringsagent ter plaatse zodat naar een oplossing kan worden gezocht. Werd een klacht ter plaatse niet bevredigend opgelost dan dient de reiziger zijn klacht, op straffe van onontvankelijkheid, uiterlijk binnen een maand na het beëindigen van de reis per aangetekend schrijven ter kennis te brengen van de organisator.


Prijsherziening
Tot 20 kalenderdagen die aan de datum van de afreis voorafgaan, kan de prijs worden herzien, voor zover de herziening het gevolg is van een wijziging ten bedrage van minstens 5% in:

a) de op de reis toegepaste wisselkoersen en/of
b) de vervoerskosten, met inbegrip van de brandstofkosten en/of
c) de voor bepaalde diensten verschuldigde heffingen en belastingen.


Uitsluiting
De organisator behoudt zich het recht om inschrijvingen van personen te weigeren om redenen hem eigen. De organisatie behoudt zich tevens het recht voor reizigers die volgens haar uitvoeringsagenten de groepsgeest storen te schrappen van deelname aan alle verdere verblijfsinitiatieven en op eigen kosten naar huis terug te sturen.


Overdraagbaarheid
De reiziger kan tot vijf dagen vóór de afreis zijn reis overdragen aan derde die expliciet moet aanvaard worden door de organisator.


Aansprakelijkheid
1. Ieder ongeval overkomen naar aanleiding van en tijdens de reis, waarvoor de organisatie eventueel burgerrechtelijk kan aansprakelijk worden gesteld dient onmiddellijk, op een gepaste en bewijskrachtige manier, te worden gemeld aan de uitvoeringsagent van de organisator met een aangetekende brief schriftelijk te worden bevestigd aan de organisator ten laatste binnen de maand na het beëindigen van de reis.
2. De organisator is niet verantwoordelijk voor het verlies, diefstal of beschadiging van voorwerpen, eigendom van de reiziger.
3. De verplaatsing van en naar de verzamelplaats geschiedt op eigen risico en eigen kosten van de reiziger.
4. De reiziger is aansprakelijk voor de schade die de organisator of zijn uitvoeringsagenten door de fout van de reiziger oplopen. De fout wordt volgens het normale gedrag van de reiziger beoordeeld.


Verzekering
Per reis is er een reisbijstandsverzekering en een medische kostenverzekering onderschreven bij P&V Verzekeringen c.v. De inschrijving voor een reis impliceert dat de reiziger akkoord gaat met de polisvoorwaarden van deze verzekering. De reiziger kan op eenvoudig verzoek de polissen inkijken in de kantoren van de organisator en er desgewenst een afschrift van krijgen.


Geschillen
Eventuele geschillen behoren tot de uitsluitende bevoegdheid van de rechtbanken en hoven van het gerechtelijke arrondissement Brussel.
 

Privacy wetgeving - NIEUW!
Onze socio-culturele vzw's zullen vanaf heden foto's nemen tijdens de verschillende reizen die zij organiseren.
Deze foto's kunnen gepubliceerd worden ins ons ledenblad "Seniorinfo", op de websites
www.senioren-fsmb.be en www.splusregioleuven.be en op onze facabookpagina's:S'Plus Brabant vzw, S'Academie vzw en Vrije Tijd en Gezondheid vzw.
Indien u NIET wenst dat een foto, waar u opstaat, gepubliceerd wordt, vragen wij u dit schriftelijk te melden, met kopie van uw identiteitskaart (herkenning foto) via brief, mail of fax op het secretariaat van Vrije Tijd en Gezondheid vzw, Mussenstraat 17/19 te 1000 Brussel, mail:
vrijetijd.gezondheid@fsmb.be of
Fax: 02 546 14 54.

 

De aangeboden reizen worden georganiseerd door:
- VTF België vzw, ondernemingnummer 0460.969.536, vergunning categorie A 5336.
- CTT, ondernemingsnummer 0867.164.657, vergunning categorie A 6259.
- TRAVEL EUROPE, ondernemingsnummer 1998/0079, vergunning 12241/1a

<Terug naar boven>

 

 
       
 
   
 
 
 

 

 

Vrije Tijd en Gezondheid vzwS'Academie vzwS'Plus Brabant vzwNews et événements